BARNENS BEHOV

Barn som bevittnar våld mot en förälder som de är beroende av för sitt välbefinnande utsätts för en form av våld. Barn behöver – i synnerhet under den tidiga barndomen – föräldrar som prioriterar barnets behov framför sina egna. När barnets ena förälder – eller någon annan som bor med familjen – slår eller förgriper sig på den andra föräldern blir barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Barn kan bevittna våld mot en primär omsorgsgivare under kortare eller längre perioder i sitt liv, men ofta innebär det ett liv begränsat av olika typer av makt, övergrepp och förtryck. Sådana upplevelser medför en ökad risk för att barnet utvecklar problem såsom posttraumatisk stress, depression, beteendeproblem och problem med sociala relationer – både inom familjen och med kamrater.

 

Barn som lever i familjer där det förekommer våld är extremt utlämnade och skyddslösa. Den ena föräldern slår och barnet kan heller inte förlita sig till att den andre föräldern kan garantera ett skydd. Misshandel är psykiskt nedbrytande vilket kan medföra att förmågan till omsorg om barnet sviktar. Återkommande våldsupplevelser är ett allvarligt hot mot en trygg anknytning mellan barnet och dess föräldrar.

 

På Acctus Audentes skyddade boende har vi ett särskilt fokus på barnen och deras behov av omsorg och trygghet. Personal på boendet har utbildning i att hålla barnsamtal och att utföra samspelsbedömningar gällande små barn enligt metoden CARE-index. Alla föräldrar erbjuds att genomgå ett föräldraskapsprogram, Trygghetscirkeln, som är ett videobaserat program uppdelat på åtta tillfällen med utbildad Circle of Security – gruppledare. Vår tanke är att föräldrar som levt i en relation där de och kanske även barnen blivit utsatta för våld ofta känner stor skuld för att inte kunnat skydda barnen och att inte klarat/orkat att tillgodose barnens behov av omsorg och trygghet i den situation de befunnit sig i.

 

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram framtaget av Kent Hoffman, Glen Cooper och Bert Powell. Trygghetscirkeln är tänkt att hjälpa föräldrar att känna att de är ”good enough”, dvs tillräckligt bra föräldrar. Två utgångspunkter i Trygghetscirkeln är:

Trygghetscirkeln bygger på mer än 50 års forskning kring anknytningsteori och är ett program som fokuserar på barns behov snarare än på barns beteende.

 

I en rapport gällande Trygghetscirkeln skriven av Pia Risholm Mothander och Kerstin Neander för Folkhälsoinstitutet 2015 har föräldrar som genomgått programmet beskrivit att de fått en ökad förståelse för barnets behov, beteenden och känslor. Många föräldrar lyfte också upp att programmet hjälpt dem att reflektera över sitt eget beteende och att se sig själv som en trygg bas för barnet samt att se hur stor påverkan deras eget beteende har på barnet.

 

Aktiviteter

På Acctus Audentes skyddade boende anser vi i grunden att en trygg miljö med föräldrar som får det stöd de behöver och en liten grupp personal som ser varje barn är läkande i sig. Vi tror även att barn behöver få en så naturlig tillvaro som möjligt, även under de ”onaturliga” omständigheter som det innebär att befinna sig på ett skyddat boende. Därför har vi sett till att det finns stimulerande lekytor både inne och ute för barnen och erbjuder regelbundet planerade aktiviteter. Det skyddade boendet har tillgång till en häst som både små och stora får vara med och ta hand om och rida på, allt efter lust och förmåga. Vi gör även utflykter till bad, museer och lekparker. För de barn som stannar lite längre hos oss ordnas med förskole-/skolplacering.