RISKBEDÖMNING
ENLIGT SARA-V3

För att kunna avgöra behovet av insatser och vilka insatser som behöver göras, behövs en riskbedömning utföras. Personal på Acctus Audentes skyddade boende har utbildning i att genomföra en riskbedömning enligt SARA-V3, som är en strukturerad professionell riskbedömning. SARA V-3 utformades utifrån lång erfarenhet och forskning med tanken att utveckla strukturerade professionella riktlinjer för användning vid bedömning av risker för partnervåld.

 

SARA V-3 är en checklista, eller en guide, som kan användas som hjälpmedel vid bedömning av risk för partnervåld. SARA V-3 består av tre delar som tillsammans täcker viktiga riskfaktorer för partnervåld hos gärningsmannen och sårbarhetsfaktorer hos offret. Den första delen hjälper bedömaren att karaktärisera typ och allvarlighetsgrad av gärningspersonens partnervåld. Den andra delen ger en bild av gärningsmannens personliga förhållanden som kan påverka dennes beslut att använda partnervåld och den tredje delen ger en bild av offrets personliga förhållanden som kan påverka dennas beslut att delta i skyddsåtgärder.

 

På Acctus Audentes skyddade boende görs en riskbedömning initialt vid nya placeringar för att få stöd i att planera insatser och restriktioner kring den skyddssökande. Riskbedömningar är en färskvara, och nya bedömningar kan behöva göras under placeringstiden.